Deklaracja dostępności

29 marca, 2021

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOJSZOWACH.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach www.biblioteka.bojszowy.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:.

 – treści pochodzą z różnych źródeł.

– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

– niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.

 Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Izabela Piętka, kontakt@biblioteka.bojszowy.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 218 91 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach, położony przy ul. Gościnnej 6.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście od strony drogi głównej znajduje się na parterze, nie wymaga podjazdu. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Budynek biblioteki jest piętrowy, do wypożyczalni prowadzą schody oraz winda. Dla osób z dysfunkcją ruchu wszystkie pomieszczenia są dostępne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku jest winda, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Dodatkowe

W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.

FILIA NR 1 W BOJSZOWACH NOWYCH

Biblioteka mieści się na II piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach Nowych, przy ul. Ruchu Oporu 100.

Dostępność wejścia do biblioteki

Do wejścia należy podejść od głównego wejścia budynku, kierując się schodami do góry, na drugie piętro.. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście nie jest dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Brak windy. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze, schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.