Wielobranżowy nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego

19 marca, 2014

Bojszowy: Wielobranżowy nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek
Numer ogłoszenia: 93470 – 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach , Ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy, woj. śląskie, tel. 32 218 91 07, faks 32 218 91 07.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.bojszowy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury – Biblioteka.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wielobranżowy nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek w zakresie zgodnym z zapisami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane oraz wymienionym we wzorze Istotnych warunków umowy- załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór nad zadaniem inwestycyjnym w zakresie: – zagospodarowania terenu, małej architektury, zieleni; – wykonania przyłącza i przekładek kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego; – wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej; – przebudowy sieci elektroenergetycznych; – konstrukcyjno – budowlanym; – wykonania instalacji wod.- kan.; – wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; – wykonania instalacji c.o.; – wykonania kotłowni na paliwo stałe; – wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 3. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego: – przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach – zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 4. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz we wzorze umowy. 5. Gwarancja na wykonanie usługi kończy się wraz z upływem okresu gwarancji na roboty budowlane podlegające nadzorowi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

achat zopiclone 7.5mg en ligne
achat stilnox 10mg en ligne

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. d SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności konstrukcyjno – budowlanej budynku o kubaturze min. 2.000 m3; 2) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych budynku o kubaturze min. 2.000 m3 ; 3) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych budynku o kubaturze min. 2.000 m3 . Uwaga: Wykonawca może wykazać spełnienie powyższych warunków, określonych w podpunktach od 1 do 3 w ramach jednego zamówienia, tj. jednego kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymienionych specjalnościach/branżach lub w kilku odrębnych zamówieniach, przy czym każde z nich musi dotyczyć budynku o kubaturze min. 2.000 m3. Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. a SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. b SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 2) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3) osobą posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uwaga: W/w osoby powinny posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w zakresie swoich uprawnień, licząc od daty ich uzyskania. Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. b i c SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. d SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy wykonawcy. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 3. Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie: a) wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; b) terminu wykonania zamówienia – w przypadku przesunięcia się terminu zakończenia robót budowlanych podlegających nadzorowi; c) osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru, podwykonawców – zmiana może nastąpić tylko i wyłącznie z ważnego, udokumentowanego powodu (nagła, ciężka choroba, śmierć, zdarzenie losowe).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka.bojszowy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 10:45, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. SIWZ

2. Załącznik nr 8 – Dokumentacja techniczna „Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach” podlegająca nadzorowi

– Zał. nr I-2.1 i I-3.1 do SIWZ (ST)

– Zał. nr II-1.1.1.; II-2.1.1 i II-3.1.1 do SIWZ (Przedmiar robót)  + Zał. nr II-1.1; II-2.1; II-3. 1 do SIWZ (STWiOR)

– Zał. nr II-8.1 i II-9.1 do SIWZ (ST)