Regulamin Biblioteki

14 marca, 2011

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOJSZOWACH

 

I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne
 3. Ze zbiorów biblioteki można korzystać na miejscu oraz przez wypożyczenie na zewnątrz.

 

II OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE

§ 2

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 2. Czytelnik rejestrujący się w Bibliotece podpisuje zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z w/w ustawą w celach statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów.
 3. Każdy zarejestrowany Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany.
 4. Dane osobowe Czytelników przechowywane są zgodnie z zasadami Polityki Bezpieczeństwa obowiązującymi w Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach, z siedzibą przy ul. Gościnnej 6, 43-220 Bojszowy.

 

III REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

§ 3

Prawo korzystania

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej, którą należy okazać przy każdym wypożyczeniu.
 2. Karta biblioteczna ważna jest na bieżący rok kalendarzowy – przedłużenie ważności karty bibliotecznej jest bezpłatne.
 3. Za wydanie karty bibliotecznej pobiera się opłatę refundującą koszty jej wytworzenia. Za wydanie duplikatu karty pobiera się opłatę w wysokości 10,00 złotych.
 4. Właściciel karty bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.
 5. Zagubienie lub utratę w inny sposób karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie danych osobowych uwzględnionych na karcie zapisu.
 8. W celu otrzymania karty czytelnik , który ma ukończone 16 lat powinien okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i podpisać kartę zobowiązania oraz zobowiązać się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Za niepełnoletniego czytelnika Biblioteki odpowiada i podpisuje kartę zapisu rodzic lub opiekun prawny.
 9. W przypadku korzystania z opcji samodzielnego zapisu poprzez katalog on-line ostateczna weryfikacja tożsamości i dopełnienie powyższych formalności związanych z zapisem następuje w bibliotece.
 10. Przy zapisie czytelnik uzyskuje hasło dostępu do swojego konta czytelnika on-line. Konto on-line posiada funkcjonalność rezerwacji i zamawiania wybranych pozycji, dostęp do historii wypożyczeń oraz możliwość edycji danych teleadresowych.

§ 4

Kaucje

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
 2. a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu bieruńsko-lędzińskiego
 3. b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek
 4. Zwrot kaucji może nastąpić po zwrocie przez czytelnika książek lub przedłożeniu dowodu stałego zameldowania na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
 5. Wypłaty kaucji dokonuje się na podstawie dowodu pobrania kaucji.
 6. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania korzystania w Biblioteki, nie odebrana kaucja stanowi dochód Biblioteki.

§ 5

Wypożyczanie

 1. W wypożyczalni czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam wybiera książki. W celu zachowania prawidłowego układu księgozbioru czytelnik zobowiązany jest posługiwać się zakładką. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Biblioteka oferuje dostarczenie materiałów bibliotecznych do domu dla czytelników niepełnosprawnych.
 3. Warunkiem wypożyczenia kolejnych książek i /lub innych materiałów jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych.
 4. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 35 dni. W uzasadnionych przypadkach limit ten może być zwiększony lub zmniejszony, o czym każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.
 5. Biblioteka może skrócić ustalony w pkt 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Na prośbę czytelnika jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu o kolejne 35 dni licząc od dnia prolongaty jeśli dana pozycja nie została wcześniej zarezerwowana.
 7. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, jednak nie później niż w przeddzień terminu zwrotu wypożyczonych książek.
 8. Na prośbę czytelnika pracownik Biblioteki może zamawiać pozycje aktualnie wypożyczone. Czytelnik Biblioteki ma także prawo do samodzielnego zamawiania oraz rezerwacji materiałów bibliotecznych w systemie elektronicznym. Zarezerwowaną pozycję należy odebrać w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Po tym terminie dany egzemplarz zostanie oddany do ponownego obiegu.
 9. Suma wypożyczeń oraz samodzielnych rezerwacji i zamówień jest ograniczona przyznanym limitem, o którym mowa w pkt 4.
 10. Przekroczenie terminu zwrotu blokuje konto czytelnika co skutkuje niemożnością wypożyczania kolejnych książek i innych mediów do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów i uregulowania zobowiązań finansowych wobec Biblioteki.
 11. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
 12. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek z Czytelni na zewnątrz. O możliwości wypożyczenia książki z Czytelni każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz. Książki z Czytelni wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.
 13. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu czytelnik traci prawo do tej formy wypożyczeń.
 14. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 15. Z czasopism na zewnątrz mogą korzystać czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece. Poszczególne egzemplarze prasy dziennej są dostępne do wypożyczenia przez okres 7 dni od daty ich wydania. Dwutygodniki, miesięczniki oraz kwartalniki są dostępne do wypożyczenia do końca roku kalendarzowego, w którym zostały wydane.
 16. Jednorazowo można wypożyczyć 4 numery czasopism na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.

§ 6

Przetrzymanie książek

 1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierana jest opłata według obowiązującego cennika (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Opłata naliczana jest od każdej wypożyczonej pozycji.
 2. Każdy czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
 3. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

Poszanowanie zbiorów

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie.
 3. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiadała oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy wg aktualnego cennika usług introligatorskich.
 4. Na sumy z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 5. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
 6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi zobowiązanie za całość dzieła.

 

IV REGULAMIN CZYTELNI

§ 8

 1. Prawo do korzystania z Czytelni, ma każdy zainteresowany.
 2. Korzystający z Czytelni są zobowiązani:
 3. a) wpisać się do rejestru udzielanych informacji
 4. b) zająć miejsce zgodnie ze wskazówkami bibliotekarza.
 5. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, księgozbioru wypożyczalni, czasopism oraz innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
 6. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik zobowiązany jest do zwrotu udostępnionych materiałów bibliotecznych.
 7. Na kopiowanie zbiorów bibliotecznych czytelnik musi uzyskać zgodę bibliotekarza.

 

V REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

§ 9

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni zbiorów audiowizualnych mają osoby zarejestrowane w Bibliotece.
 2. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 2 zbiory na okres nie dłuższy niż 35 dni. Liczba ta może ulec zmianie po uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
 3. W przypadku przetrzymywania zbiorów stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu zgodnie z § 6.
 4. W razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej pozycji czytelnik ma obowiązek:
 5. a) zwrócić inny egzemplarz tego samego materiału audiowizualnego lub jego najnowsze wydanie lub,
 6. b) zakupić inny materiał audiowizualny, którego tytuł i rodzaj ustala dyrektor Biblioteki, a którego cena jest równa aktualnej cenie zagubionego materiału lub,
 7. c) zapłacić równowartość aktualnej ceny zagubionego materiału audiowizualnego.

 

VI USŁUGI REPROGRAFICZNE

§ 10

 1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:

– kserokopiowanie

– skanowanie i wykonywanie wydruków

– skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.

 1. O możliwości wykonania kopii każdorazowo decyduje dyżurujący w czytelni bibliotekarz
 2. Koszty reprografii pokrywa czytelnik, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

 

VII OPŁATY

§ 11

 1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie z komputerów
  i Internetu w Bibliotece jest bezpłatne.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art. 14 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm. ):

-za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

-za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

-w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

-za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

-za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

 1. Usługi reprograficzne na użytek czytelników wykonuje się w Bibliotece zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 1994r.), tekst jednolity (Dz. U. Nr 90, późn. 631 z 2006r. z późn. zm.).
 2. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu i wysokości opłat zawarte są w cenniku usług i opłat bibliotecznych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Za opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie.

 

VIII PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 12

 1. Czytelnicy zobowiązani są zachowywać się w Bibliotece w sposób odpowiadający powadze tej instytucji. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających, palenia tytoniu i tzw. e-papierosów oraz zakaz wprowadzania zwierząt i rowerów.
 2. Odmawia się dostępu do usług bibliotecznych oraz zabrania się przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających, nieprzestrzegających podstawowych zasad higieny oraz stanowiących zagrożenie dla innych.
 3. Czytelnicy zobowiązani są troskliwie obchodzić się z materiałami, które zostały im udostępnione, szanować zbiory biblioteczne stanowiące dorobek pokoleń, dbać o mienie społeczne.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 13

 1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Czytelnik naruszający zasady zawarte w Regulaminie może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.
 3. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.
 4. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach, na podstawie Zarządzenia nr 43/09/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach z dnia 02.09.2011r. w sprawie regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach.
 5. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników są umieszczane w sposób zwyczajowy na stronie internetowej Biblioteki, tablicy ogłoszeń i w punkcie obsługi czytelników.
 6. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący Cennik  Opłat Regulaminowych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach

 

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

 

RODZAJ OPŁATY WYSOKOŚĆ OPŁATY

 

KAUCJA
Jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu bieruńsko-lędzińskiego 30,00 zł
KARTA
Wydanie karty czytelnika 4,00 zł

1,00 zł. – do 16 r.ż.

Wydanie duplikatu karty 10,00 zł
PRZETRZYMANIE
 

Przetrzymanie książek ponad termin określony w regulaminie

5,00 zł/jednorazowo za rozpoczęty pierwszy tydzień
+ 0,50 zł za każdy kolejny tydzień – opłata naliczana od każdej pozycji
POSZANOWANIE ZBIORÓW
Za zagubioną lub zniszczoną książkę nabytą przez Bibliotekę do końca 1994 r. 15 zł/ 1 wolumin książki
Za zagubioną lub zniszczoną książkę nabytą przez Bibliotekę od 1995 r. Aktualna wartość rynkowa
Za zagubioną lub zniszczoną książkę z księgozbioru podręcznego 2-krotna wartość rynkowa
Za zagubiony lub zniszczony dokument elektroniczny (audiobook itp.) Aktualna wartość rynkowa
Za zagubione lub zniszczone czasopismo Wartość rynkowa
WYDRUK/KSERO A 4
Czarno-biały tekst 0,30 zł
Czarno-biały grafika 1,00 zł
Kolor tekst 0,60 zł
Kolor grafika 2,00 zł