Statut

Marzec 14, 2011

Statut
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bojszowach

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna wBojszowach zwana dalej “Biblioteką” została utworzona na mocy obowiązujacych przepisów prawa ininiejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Biblioteki i terenem działalności jest gmina Bojszowy.

§ 3

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Bojszowy, która zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniomi wymogom współczedsności.

§ 4

bibliotekaposiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucjikultury prowadzonego przez organizatora.

§ 5

Biblioteka wchodzi wskład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje organizator.

§ 7

1. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy biblioteki powiatowej ustanowionej dla powiatu.
2. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej mozebezpośredniokorzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniacej w woj. Śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

§ 8

Biblioteka używa pieczątki znazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę Biblioteki.

II CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminnej.

§ 9

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
– gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i jej społeczności,
– gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej,
– pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy. Współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,
– udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych
– organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,
– współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki,
– ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

§ 10

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia potrzeb społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 11

1. Na czele biblioteki stoi Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 12

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.
2. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje dyrektor.

§ 13

1. Dyrektor i pracownicy działalności podstawowej oraz administracji winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań, określone odrębnymi przepisami.
2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala regulamin wynagradzania pracowników Gminnej biblioteki Publicznej w Bojszowach

§ 14

Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych ustala regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki.

§ 15

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, punkty biblioteczne oraz inne formy udostepniania zbiorów bibliotecznych.

§ 16

W skład biblioteki wchodzą:
1. Biblioteka centralna w Bojszowach, ul. Gościnna 6
2. Filia nr 1 w Bojszowach Nowych, ul. Ruchu oporu 100
3. Punkt biblioteczny w Międzyrzeczu, ul. Żubrów 13

§ 17

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 18

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.
2. Przychodami Biblioteki są dotacje budżetowe a dodatkowo wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów.
4. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach a w pływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 19

1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmującą m.in.
– dzierżawę lub wynajem pomieszczeń,
– usługi reprograficzne
– organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań biblioteki,
– realizację imprez zleconych
– działalność reklamową i promocyjną.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 20

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy Bojszowy.
2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie jego nadania.

Uchwała Nr XLIII/221/2006
Rady Gminy Bojszowy
 
z dnia 28 czerwca 2006r.
 
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.

Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 2. art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz  art.8 ust.2 pkt 2, art. 11 ust.3 ustawy
z dnia 27 czerwca  1997r. o bibliotekach  (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

§ 1
 
Zmienia się § 20 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach nadany uchwałą Nr XIV/77/2003  Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r. nadając mu nowe następujące brzmienie:
㤠20
  Do składania w imieniu biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych
  i majątkowych upoważniony jest jednoosobowo dyrektor lub osoba upoważniona przez
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach”.

§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

zopiclone 7.5 online UK
zolpidem tartrate online UK