Konkurs literacko-plastyczny, zapraszamy do udziału!

30 kwietnia, 2012

IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

„Biblioteka ciągle w grze”

 

   Regulamin konkursu

    literacko-plastycznego

 

pt.: „W co dziś gramy?”

 

I.            Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach, ul. Gościnna 6 

2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki uczestnictwa.

3. Konkurs jest ogłoszony w związku z Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

II Celem Konkursu jest

1.  rozwijanie zdolności i rozszerzanie możliwości umysłowych dzieci i młodzieży przez konstruowanie gry;

2.  popularyzowanie znajomości literatury dzieci i młodzieży

3.  rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

 III Założenia organizacyjne

  1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
  2. Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest stworzenie gry planszowej i narysowanie jej na kartkę A3 bloku technicznego, dowolną techniką plastyczną.
  3. Tematyką gry planszowej musi być książka z literatury pięknej dla dzieci lub młodzieży. Gra planszowa musi być oparta na wydarzeniach z wybranej jednej książki, zasady gry muszą dotyczyć wydarzeń z danej książki (bohaterowie, sceny, wątki). Gra planszowa powinna być tak skonstruowana, żeby w całości dotyczyła wybranej książki (np. na wybranych polach planszowych można umieścić pytania -wraz z odpowiedziami- dotyczące znajomości wybranej książki – pytania np. o bohaterów, o wydarzenia). Gra musi zawierać  zasady gry (dla kogo – wiek, ilość osób w grze, ogólny opis).
  4. Gra powinna posiadać tytuł.
  5. Gra planszowa może zawierć zasady zaczerpnięte z innych gier  znanych uczestnikowi z doświadczenia, ale nie może być jej kopią.
  6. Gra planszowa powinna zawierać odpowiednią do kategorii wiekowej liczbę pól:

Uczniowie kl. I –III max. 15 pól

Uczniowie kl. IV-VI max.  30 pól

Uczniowie gimnazjum max. 60 pól

7. Jedno pole powinno mieć przynajmniej wielkość  tradycyjnego pionka do gier planszowych.

 8. Wraz z przystąpieniem do Konkursu, rodzic (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9. Zgłoszona do Konkursu praca musi zostać sporządzona osobiście przez uczestnika i nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw autorskich.

10. Praca konkursowa po oddaniu jej Organizatorowi staje się własnością GBP w Bojszowach i może być używana do celów statutowych biblioteki.

11.  Prace zwycięzców zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka.bojszowy.pl

 IV Harmonogram Konkursu

1. Przekazanie informacji o konkursie Dyrektorom szkół

2. Przesyłanie pracy konkursowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach – do 8 czerwca 2012 roku.

3. Ocena pracy konkursowej przez Komitet Konkursowy – do 15 czerwca 2012 roku.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników – do 29 czerwca 2012 roku.

V. Nagrody

Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe wg trzech kategorii wiekowych: Uczniowie szkół podstawowych:

Klasy I – III

Klasy IV – VI

Uczniowie gimnazjum:

Klasy I – III

 VI. Komisja konkursowa

  1. Prace podlegać będą ocenie powołanego przez Dyrektora GBP w Bojszowach jury, w skład którego wchodzić będzie : Dyrektor GBP w Bojszowach Izabela Piętka, pracownik biblioteki – Hanna Mika, przedstawiciel UG Bojszowy – Wiesława Król
  2. Decyzje Jury Konkursowego zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Izabela Piętka – 668 166 631