Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej

19 marca, 2014

Bojszowy: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek
Numer ogłoszenia: 91734 – 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach , Ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy, woj. śląskie, tel. 32 218 91 07, faks 32 218 91 07.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.bojszowy.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury – Biblioteka.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach. Zadane należy wykonać w okresie 2 lat – w 2014 roku prace do ok. 35% ogólnej wartości zadania; – w 2015 roku pozostałe prace. W przypadku zwiększenia wartości dostępnych środków budżetowych zakres prac w 2014 roku może ulec zwiększeniu. Zamawiający nie nakłada na Wykonawców obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawcy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres 5 lat. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym zostanie podpisany przez obie strony protokół końcowego odbioru prac..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.30-8, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); 2. Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w ust. 6 art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach: nr konta 93 8435 0004 0000 0006 9300 0004 z dopiskiem: wadium do przetargu – Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, natomiast kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. d SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: – dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości (zrealizowanej) nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN brutto. Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokonana na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. a SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. b SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach: – konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy; – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi; – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi elektrycznymi; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnią ten warunek łącznie. Uwaga: Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., nr 83, poz. 578 z póź. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. b i c SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł. Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. e SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. d SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy Wykonawcy; 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP; 3. Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie, tj.: 1.1.wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z następujących przyczyn: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) wystąpienie niemożliwych do przewidzenia uwarunkowań technicznych wykonania prac; c) konieczność wykonania dodatkowych badań niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania; d) w przypadku, gdy roboty zostają przerwane przez uprawniony do tego podmiot lub Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania prowadzonych prac. W związku z powyższym, termin realizacji prac wydłużony zostanie o taką ilość dni, na jaką zawieszony będzie bieg wykonania robót. e) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, f) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; g) w przypadku podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy. 1.2. wprowadzenie zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 1.3. wystąpienie robót zamiennych albo rezygnacji z określonych prac. 1.4 zmiany osób pełniących funkcję kierownika, podwykonawców – zmiana może nastąpić tylko i wyłącznie z ważnego, udokumentowanego powodu (nagła, ciężka choroba, śmierć, zdarzenie losowe). 2. Wystąpienie robót nieprzewidzianych – możliwa jest zmiana daty zakończenia wykonywania robót i sposób ich rozliczenia. 3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Zamawiającego. 4. W przedstawionych w ust. 1 i 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 5. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług – możliwa jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka.bojszowy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2014 godzina 10:45, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wykaz załączników:

1. SIWZ

2. Załącznik nr 7 do SIWZ

3. Załącznik nr I/1 do SIWZ

 

 • 4. Załącznik nr I/2 do SIWZ
 • Projekt budowlany. Przyłącze i przekładka kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy –

 

 

 • 6. Załącznik nr I/2.1 i I/3.1 do SIWZ
 • Specyfikacja Techniczna – Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, przyłącze i przekładka kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy – Zał. nr I-2.1 i I-3.1 do SIWZ (ST)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!

Numer ogłoszenia: 107942 – 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 91734 – 2014 data 18.03.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach, Ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy, woj. śląskie, tel. 32 218 91 07,
fax. 32 218 91 07.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.04.2014 godzina 10:45, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 09.04.2014 godzina 10:45, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Gościnna 6, 43-220
Bojszowy.